Avís legal | Política de privacitat

Avís Legal

Aquest lloc web (www.neret.cat) és titularitat de Associació Neret Social, societat inscrita a la secció 1a Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya de Barcelona. L’Associació Neret Social té el domicili a la població de El Masnou, al carrer Roger de Flor, 33 (CP 08320) i el seu NIF és G66607797.

Podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic a info@neret.cat.

 Consulteu les Condicions Generals de Contractació aquí.

 

Política de Privacitat

Responsable del tractament de dades

Responsable: Associació Neret Social

NIF G66607797

Domicili social

Roger de Flor, 33

08320 El Masnou

Correu electrònic: info@neret.cat

Informació general

Amb caràcter general l’ús de la pàgina web no requereix la comunicació de dades de caràcter personal per part dels usuaris. En cas que els usuaris comuniquin les seves dades personals a través d’aquesta pàgina web o per qualsevol altre mitjà, l’Associació Neret Social garanteix la total confidencialitat d’aquestes així com el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, tot adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la seguretat i confidencialitat de les dades. Així mateix, en cas que l’usuari faci ús d’alguna de les vies de contacte existents en aquesta pàgina web, haurà d’acceptar explícitament la política de privacitat i les condicions corresponents.

La present política de privacitat és d’aplicació general a tots els usos i serveis d’aquesta pàgina web. No obstant, pot consultar la informació particular dels diferents serveis en l’apartat corresponent.

Drets de les persones interessades

Tenen la condició de persones interessades aquelles que hagin remès dades de caràcter personal a l’Associació Neret Social. Les persones interessades podran exercir els drets reconeguts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en particular, pel Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

  • Dret d’accés: permet a la persona interessada conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament per part de l’Associació Neret Social.
  • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar dades de caràcter personal que puguin resultar inexactes o incorrectes.
  • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades de caràcter personal que resultin ser inadequades o excessives.
  • Dret d’oposició: permet a la persona interessada que no es digui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que es cessi en el mateix.
  • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades amb la finalitat de limitar el seu tractament futur.
  • Portabilitat de les dades: permet a la persona interessada que se li facilitin les dades de caràcter personal per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable sense cap impediment.
  • Dret a no ésser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): permet a la persona interessada no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o l’afecti significativament.

Així mateix, qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Associació Neret Social està tractar dades de caràcter personal que els afectin, o no, i en el seu cas exercir els drets abans esmentats.

En cas de sol·licitar la supressió de les dades personals, l’Associació Neret Social deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. La supressió de dades de caràcter personal que siguin necessàries per a la gestió d’algun o alguns dels serveis prestats per l’Associació Neret Social podrà implicar el cessament d’aquests.

Per tal d’exercir qualsevol d’aquests drets, la persona interessada podrà adreçar-se a l’Associació Neret Social per qualsevol dels següents mitjans: 

Finalitats del tractament i legitimació

El tractament de dades de caràcter personal per part de l’Associació Neret Social té les finalitats següents:

  1. a)  Gestionar la relació comercial entre l’Associació Neret Social i els seus clients i tot allò que se’n deriva: comunicacions, compres, facturació, devolucions, enviaments, cobraments, etc., quan la persona interessada hagi adquirit productes mitjançant la pàgina web.

Legitimació: la base legal per a aquesta finalitat és l’execució del contracte de compra dels productes corresponents, així com el consentiment de la persona interessada. El consentiment pot ser revocat en qualsevol moment per la persona interessada.

  1. b) Enviament de comunicacions de caràcter informatiu als clients de l’Associació Neret Social.

Legitimació: la base legal és el consentiment de la persona interessada així com l’interès legítim de l’Associació Neret Social de posar en coneixement dels clients productes similars als adquirits per aquests. El consentiment pot ser revocat en qualsevol moment per la persona interessada.

Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal seran conservades de manera indefinida mentre el consentiment no sigui revocat per la persona interessada o fins que l’Associació Neret Social cessi l’activitat o el servei relacionat. Les dades corresponent a la facturació i els contractes celebrats serà conservada durant el temps legalment establert per la normativa aplicable.

Cessió de dades

Les dades de caràcter personal facilitades per la persona interessada mitjançant aquesta pàgina web no seran cedides a tercers si no se n’ha sol·licitat el consentiment de forma expressa, amb excepció dels casos legalment previstos, sens perjudici del tractament derivat de la comptabilitat, l’enviament dels productes, etc. sempre per compte i amb encàrrec exprés de l’Associació Neret Social.

Mesures de seguretat

L’Associació Neret Social, com a responsable i conforme al què disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Informació particular en cas de compra

La política en matèria de protecció de dades de caràcter personal en cas d’adquisició de productes mitjançant aquesta pàgina web forma part de les condicions generals de contractació que han d’ésser acceptades per l’usuari en el moment de formalitzar el contracte.